Logo Gears of War

Dziękujemy za zainteresowanie wstąpieniem do programu The Coalition Army!

Program The Coalition Army jest prowadzony przez The Coalition, spółkę zależną firmy Microsoft, Suite 600, 858 Beatty Street, Vancouver, BC, V6B1C1, Kanada

Członkostwo w programie The Coalition Army jest oferowane pod warunkiem zaakceptowania bez modyfikacji warunków, zasad i uwag zawartych w niniejszym dokumencie. Korzystanie z programu The Coalition Army oznacza zgodę na wszystkie te warunki, zasady i uwagi. The Coalition Army wymaga, aby wszyscy użytkownicy mieli ukończone osiemnaście (18) lat i byli pełnoprawnymi właścicielami wszystkich kont zarejestrowanych w programie. The Coalition zastrzega sobie prawo zażądania dowodu własności w dowolnym momencie oraz usunięcia konta użytkownika, jeśli uzna, że dowód taki jest niewystarczający.

Rejestrując się w programie The Coalition Army, wyrażasz zgodę, aby Twój e-mail był wykorzystywany przez The Coalition do wysyłania zarówno bezpośrednich, jak i grupowych komunikatów dotyczących elementów programu. Możesz zrezygnować z udziału w programie, korzystając z łącza na dole każdej wiadomości e-mail lub na stronie profilu w naszej witrynie internetowej.

Informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkowników można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności pod adresem https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839.

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zmiany zasad, warunków i informacji, na podstawie których oferowany jest program The Coalition Army, w tym między innymi opłat, jeśli takie występują, związanych z korzystaniem z The Coalition Army. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne zapoznawanie się z niniejszymi warunkami, a dalsze korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody.

O ile nie zaznaczono inaczej, program The Coalition Army jest przeznaczony do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozprowadzać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, udzielać licencji, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać ani sprzedawać żadnych informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej Xbox.com.

Program The Coalition Army może zawierać łącza do innych stron internetowych („Strony połączone”). Strony połączone nie podlegają kontroli firmy Microsoft i firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnych stron połączonych, w tym między innymi za wszelkie łącza zawarte na stronie połączonej, a także za zmiany i aktualizacje stron połączonych oraz wszelkie informacje przekazywane za pośrednictwem stron połączonych. Firma Microsoft udostępnia te łącza wyłącznie dla wygody użytkowników, a zamieszczenie dowolnego łącza nie oznacza zatwierdzenia danej witryny przez firmę Microsoft ani powiązania z jej operatorami.

Wszelkie kontakty ze stronami trzecimi (w tym reklamodawcami) zawarte w ramach lub dostępne za pośrednictwem łącza ze strony programu The Coalition Army lub udział w promocjach, w tym dostawy i płatności za towary i usługi, oraz wszelkie inne warunki, postanowienia, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi kontaktami lub promocjami, odbywają się wyłącznie między użytkownikiem a reklamodawcą lub inną stroną trzecią. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek część takich transakcji ani promocji.

Jako warunek korzystania z programu The Coalition Army użytkownik gwarantuje firmie Microsoft, że nie będzie używać strony programu The Coalition Army do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez te warunki, postanowienia i informacje.

The Coalition nie rości sobie praw własności do materiałów, które dostarczasz lub zamieszczasz, przesyłasz, wprowadzasz lub przekazujesz na jakiekolwiek połączone konta w ramach programu The Coalition Army lub powiązanych z nim usług (zwanych łącznie „Materiałami”). Jednakże, decydując się na udział w programie The Coalition Army, użytkownik udziela firmie Microsoft pozwolenia na udostępnianie w związku z prowadzoną przez nią działalnością, w tym, bez ograniczeń, prawa do przekazywania, publicznego wyświetlania, publicznego odtwarzania, edytowania, tłumaczenia i przekształcania Materiałów przesłanych przez użytkownika oraz publikowania jego nazwiska w związku z przesłanymi Materiałami.

Poza ograniczeniami opisanymi w sekcji „WYKORZYSTANIE MARKI I MATERIAŁÓW THE COALITION ARMY” The Coalition nie stawia żadnych wymagań co do treści materiałów dotyczących serii Gears of War w czasie uczestnictwa w tym programie.

Firma Microsoft opracowuje dużą liczbę różnorodnych produktów i usług. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek podobieństwo swoich produktów i usług do pomysłu użytkownika. Użytkownik zgadza się, że między nim a firmą Microsoft nie istnieje żadna umowa ani porozumienie dotyczące przesłanych Materiałów, ani żadne zobowiązanie do zachowania poufności przesłanych materiałów. Za wykorzystanie Materiałów przesłanych przez użytkownika zgodnie z niniejszymi postanowieniami nie będzie wypłacane żadne wynagrodzenie. Firma Microsoft nie jest zobowiązana do przeglądania, publikowania ani wykorzystywania jakichkolwiek Materiałów przekazanych przez użytkownika i może usunąć dowolne Materiały w każdym momencie według własnego uznania.

Publikując, przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub przesyłając Materiały, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do swoich Materiałów, zgodnie z opisem w niniejszej sekcji, w tym, bez ograniczeń, wszystkie prawa niezbędne do dostarczania, przesyłania, wprowadzania lub przekazywania Materiałów, oraz że wykorzystanie Materiałów nie naruszy żadnych praw innych osób.

Strona internetowa programu The Coalition Army może zawierać zasoby, znaki firmowe i media do wykorzystania przez członków programu. Wyrażając zgodę, użytkownik zgadza się na używanie wszelkich elementów wyłącznie w sposób właściwy i związany z udostępnionymi zasobami. Przykładowo, użytkownik zgadza się, że podczas korzystania z materiałów dostarczonych przez program nie będzie ich używał, by:

Zniesławiać, nadużywać, nękać, prześladować, zastraszać lub w inny sposób naruszać prawa (takie jak prawo do prywatności i wizerunku) innych osób.

Publikować, umieszczać, przesyłać, dystrybuować lub rozpowszechniać jakiekolwiek nieodpowiednie, bluźniercze, zniesławiające, naruszające prawo, obsceniczne, nieprzyzwoite lub niezgodne z prawem tematy, nazwy, materiały lub informacje.

  • Publikować, zamieszczać, przesyłać, rozpowszechniać lub rozprzestrzeniać jakiekolwiek tematy, nazwy, materiały lub informacje, które nawołują do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy wobec jednej osoby lub grupy ze względu na jej przynależność do rasy, religii lub narodu, lub które obrażają ofiary zbrodni przeciwko ludzkości poprzez kwestionowanie istnienia tych zbrodni.
  • Ponownie zamieszczać lub w inny sposób udostępniać jakiekolwiek treści dostarczone za pośrednictwem The Coalition Army, chyba że użytkownik posiada lub kontroluje prawa do nich lub uzyskał wszystkie niezbędne zgody.
  • Przesyłać pliki zawierające wirusy, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie bądź programy, które mogą uszkodzić działanie komputera innej osoby.
  • Reklamować lub oferować do sprzedaży bądź kupna jakiekolwiek towary lub usługi w jakimkolwiek celu biznesowym, chyba że The Coalition Army wyraźnie zezwoli na takie komunikaty.
  • Przeprowadzać lub przesyłać ankiety, konkursy, piramidy finansowe lub listy łańcuszkowe.
  • Fałszować lub usuwać wszelkie oznaczenia autorów, informacje prawne lub inne właściwe informacje bądź oznaczenia własności albo etykiety wskazujące na pochodzenie lub źródło oprogramowania bądź innych materiałów zawartych w przesyłanym pliku.
  • Gromadzić lub w inny sposób zbierać informacje o innych osobach, w tym adresy e-mail, bez ich zgody.
  • Naruszać jakiekolwiek obowiązujące prawa lub przepisy.
  • Tworzyć fałszywą tożsamość w celu wprowadzenia w błąd innych osób.

Korzystanie z programu The Coalition Army podlega również zasadom Kodeksu postępowania firmy Microsoft przygotowanego dla użytkowników Xbox Live.

The Coalition nie ma obowiązku monitorowania programu The Coalition Army. The Coalition zastrzega sobie jednak prawo do przeglądania materiałów zamieszczonych przy użyciu materiałów dostarczonych przez program The Coalition Army oraz do usuwania wszelkich materiałów według własnego uznania. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do odebrania użytkownikowi dostępu do dowolnej części lub całości programu The Coalition Army w każdym momencie, bez powiadomienia, z dowolnego powodu.

The Coalition zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich informacji, jeśli jest to konieczne do spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub żądań władz, a także do edycji, odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości bądź w części, według własnego uznania The Coalition.

The Coalition nie kontroluje ani nie popiera treści, wiadomości ani informacji zawartych w materiałach The Coalition Army, dlatego też firma Microsoft w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do The Coalition Army oraz wszelkich działań wynikających z uczestnictwa w The Coalition Army. Menedżerowie i gospodarze nie są autoryzowanymi rzecznikami firmy Microsoft, a ich poglądy niekoniecznie odzwierciedlają poglądy firmy Microsoft.

Dostęp do niektórych treści i funkcji programu The Coalition Army jest możliwy tylko wtedy, gdy użytkownik jest abonentem usługi Xbox Live i ma ważne konto Microsoft. Zawartość i funkcje w strefie Xbox Live podlegają Umowie o świadczenie usług Microsoft, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem strefy Xbox Live. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji Xbox Live, użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie statusu subskrybenta Xbox Live poprzez zalogowanie się na swoje konto Microsoft. Ponieważ informacje osobiste związane z abonamentem Xbox Live będą odtąd dostępne za pośrednictwem Xbox Live, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła i konta Microsoft. Ponadto użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach jego konta na Xbox Live. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika w wyniku użycia konta użytkownika przez inną osobę, za wiedzą lub bez wiedzy użytkownika. Użytkownik może jednak zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez firmę Microsoft lub inną stronę z powodu korzystania z jego konta przez inną osobę. Jeżeli w dowolnym momencie użytkownik nie chce już mieć dostępu do Xbox Live i/lub informacji związanych z subskrypcją Xbox Live, powinien skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem 1.800.4MY.XBOX.

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ THE COALITION ARMY LUB DOSTĘPNE ZA JEJ POŚREDNICTWEM MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. DO INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE OKRESOWO WPROWADZANE SĄ ZMIANY. FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY MOGĄ W DOWOLNYM CZASIE WPROWADZAĆ ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY W PROGRAMIE THE COALITION ARMY. NIE NALEŻY POLEGAĆ NA PORADACH OTRZYMANYCH ZA POŚREDNICTWEM THE COALITION ARMY PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI OSOBISTYCH, MEDYCZNYCH, PRAWNYCH LUB FINANSOWYCH, A UŻYTKOWNIK POWINIEN SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIM SPECJALISTĄ W CELU UZYSKANIA KONKRETNYCH PORAD DOSTOSOWANYCH DO JEGO SYTUACJI.

FIRMA MICROSOFT CORPORATION I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, TERMINOWOŚCI I DOKŁADNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH GRAFIK ZAWARTYCH W THE COALITION ARMY DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. WSZYSTKIE TAKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI I ZWIĄZANE Z NIMI ELEMENTY GRAFICZNE SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH TYCH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH ELEMENTÓW GRAFICZNYCH, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEUPRAWNIONY DOSTĘP DO MATERIAŁÓW LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA ANI ZA ICH ZMIANĘ, ZA WSZELKIE MATERIAŁY LUB DANE WYSŁANE BĄDŹ OTRZYMANE ALBO NIEWYSŁANE LUB NIEOTRZYMANE, ANI ZA ŻADNE TRANSAKCJE ZAWIERANE ZA POŚREDNICTWEM THE COALITION ARMY. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GROŻĄCE, ZNIESŁAWIAJĄCE, OBSCENICZNE, OBRAŹLIWE LUB NIELEGALNE TREŚCI LUB ZACHOWANIA INNYCH STRON ANI ZA NARUSZENIE PRAW INNYCH OSÓB, W TYM PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE TREŚCI JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ PRZESYŁANE ZA POMOCĄ MATERIAŁÓW OD THE COALITION ARMY LUB ZAWIERAJĄCE TE MATERIAŁY.

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE LUB JAKIEKOLWIEK INNE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z THE COALITION ARMY LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z THE COALITION ARMY, Z OPÓŹNIENIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z THE COALITION ARMY LUB POWIĄZANYCH USŁUG, ZE ŚWIADCZENIEM LUB BRAKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG, Z INFORMACJAMI, OPROGRAMOWANIEM, PRODUKTAMI, USŁUGAMI I POWIĄZANYMI ELEMENTAMI GRAFICZNYMI UZYSKANYMI ZA POŚREDNICTWEM THE COALITION ARMY LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z THE COALITION ARMY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODSTAWĄ JEST UMOWA, DELIKT, ZANIEDBANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNA CZY INNA, NAWET JEŚLI FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY/JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST NIEZADOWOLONY Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI THE COALITION ARMY LUB Z KTÓREGOKOLWIEK Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z THE COALITION ARMY.

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odebrania użytkownikowi dostępu do dowolnych lub wszystkich elementów strony The Coalition Army i związanych z nią usług lub dowolnej ich części w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Jeśli użytkownik mieszka lub jego firma jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, roszczenia z tytułu naruszenia niniejszej umowy będą podlegać prawu stanu Waszyngton, bez odniesień do zasad prawa prywatnego międzynarodowego. Wszelkie inne roszczenia, w tym roszczenia dotyczące przepisów o ochronie konsumentów, przepisów o nieuczciwej konkurencji oraz roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych, będą podlegać prawu stanu zamieszkania użytkownika w Stanach Zjednoczonych. Jeśli użytkownik mieszka lub jego firma została założona w Stanach Zjednoczonych, użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów stanowych i federalnych w hrabstwie King County w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do wszelkich sporów dotyczących niniejszej umowy lub Usługi.

Jeśli użytkownik mieszka lub jego firma została założona poza terytorium Stanów Zjednoczonych, wszelkie roszczenia, w tym roszczenia dotyczące przepisów o ochronie konsumentów, przepisów o nieuczciwej konkurencji oraz roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych, będą podlegać prawu kraju, w którym użytkownik mieszka, a sądy w kraju, w którym użytkownik mieszka, będą miały wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych.

Użytkownik zgadza się, że w wyniku zawarcia tej umowy lub korzystania ze strony The Coalition Army między nim a firmą Microsoft nie istnieje żaden związek typu joint venture, partnerstwo, zatrudnienie ani agencja. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć firmę Microsoft, jej podmioty macierzyste, zależne, stowarzyszone, członków zarządu i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami i szkodami, w tym przed uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wysuwanymi przez strony trzecie w związku z używaniem przez użytkownika strony The Coalition Army lub postępowaniem za jej pośrednictwem. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich danych osobowych dotyczących użytkownika lub korzystania przez niego ze strony The Coalition Army, w tym jej zawartości, bez uprzedniej zgody użytkownika, jeśli firma Microsoft w dobrej wierze uzna, że takie działanie jest konieczne do: (1) spełniania wymogów prawnych lub postępowania sądowego; (2) ochrony i obrony praw i własności firmy Microsoft lub jej firm stowarzyszonych; (3) egzekwowania warunków użytkowania; lub (4) działania w celu ochrony interesów jej członków lub innych osób. Wykonanie niniejszej umowy przez firmę Microsoft podlega obowiązującym przepisom prawa i procedurom prawnym, a żadne postanowienie tej umowy nie narusza prawa firmy Microsoft do stosowania się do żądań lub wymagań władz rządowych, sądów i organów ścigania dotyczących korzystania przez użytkownika ze strony The Coalition Army lub informacji dostarczonych bądź zebranych przez firmę Microsoft w związku z takim korzystaniem. Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określone powyżej, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem, które w największym stopniu odpowiada intencjom pierwotnego postanowienia, a pozostała część umowy pozostanie w mocy. Jeśli nie określono inaczej w tym dokumencie, niniejsza umowa stanowi całość porozumienia między użytkownikiem a firmą Microsoft w odniesieniu do strony The Coalition Army i zastępuje wszelką wcześniejszą lub równoczesną komunikację i ustalenia, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, między użytkownikiem a firmą Microsoft w odniesieniu do witryny The Coalition Army. Wersja drukowana niniejszej umowy oraz wszelkie zawiadomienia przekazane w formie elektronicznej są dopuszczalne w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym na niniejszej umowie lub z nią związanym w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jak inne dokumenty biznesowe pierwotnie sporządzone i przechowywane w formie drukowanej.

Cała zawartość programu The Coalition Army jest chroniona prawem autorskim © 2016 Microsoft Corporation i/lub dostawcy, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 U.S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Xbox, Xbox Live, logo Xbox i/lub inne produkty firmy Microsoft wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Przykładowe firmy, organizacje, produkty, osoby i wydarzenia przedstawione w niniejszym dokumencie są fikcyjne. Nie jest zamierzone ani nie należy wnioskować o jakimkolwiek związku z rzeczywistą firmą, organizacją, produktem, osobą lub wydarzeniem. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Firma Microsoft szanuje prawa własności intelektualnej stron trzecich. Jeśli chcesz wysłać zawiadomienie o naruszeniu własności intelektualnej, w tym roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich, skorzystaj z naszych procedur składania zawiadomień o naruszeniu (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx).

W odpowiedzi na zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich firma Microsoft korzysta z procedur określonych w tytule 17 United States Code, sekcja 512. W odpowiednich okolicznościach firma Microsoft może również wyłączyć lub zamknąć konta użytkowników usług firmy Microsoft, którzy wielokrotnie dopuszczają się naruszeń.